Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Απορρίφθηκε η επιχειρηματική σύμβαση της ΝΕΟΓΑΛ

Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ),επί της κοινής αιτιολογικής έκθεσης για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης (Ε.Ε.Σ.Σ.Ε.) της ΝΕΟΓΑΛ, που ήταν και η πρώτη εταιρεία που υιοθέτησε το μέτρο της επιχειρησιακής σύμβασης.

Μετά τη  πολύωρη συνεδρίαση το ΣΚΕΕ κατέληξε ότι "τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία δεν είναι ικανά να στοιχειοθετήσουν την ύπαρξη επιτακτικής ανάγκης μείωσης του εργατικού κόστους προκειμένου να στηριχθεί η επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της ανταγωνιστικότητας και της βελτίωσης της παραγωγικότητας της" και ότι η...
συγκεκριμένη εταιρεία, δεν πληροί κανέναν από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να την καταστήσουν επισφαλή για τους μετόχους ή τους πιστωτές της.

Το Συμβούλιο διαπιστώνει επίσης ότι, η εταιρία διαθέτει πολύ μεγάλη ρευστότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται από τα διαθέσιμά της που αγγίζουν τα 11 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό, το οποίο αντιστοιχεί στο 60% του ετήσιου κύκλου εργασιών της και είναι περίπου 1,5 φορές υψηλότερο από τις υποχρεώσεις της, την καθιστά ιδιαίτερα ασφαλή σε ενδεχόμενη συγκυριακή συρρίκνωση των αποτελεσμάτων της.

Διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση καθώς τα ίδια κεφάλαιά της υπερκαλύπτουν τα δανειακά της κατά 6,35 φορές και τις συνολικές της υποχρεώσεις κατά 2,35 φορές.

 Το λειτουργικό της περιθώριο (EBITDA) διαμορφώνεται στο 19,33%, 21,57% και 17,64% για τα έτη 2007, 2008 και 2009. Το περιθώριο καθαρού κέρδους μετά από φόρους διαμορφώνεται στο 8,90%, 8,78% και 8,26% αντίστοιχα.

Ο Δείκτης κάλυψης τόκων ανήλθε για το 2009 στο 11,76 (φορές), μέγεθος ιδιαίτερα υψηλό και πολύ μακριά από τη ζώνη κινδύνου.

Δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο που δεν χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα και συνεπώς δεν αναμένονται ακραίες μεταβολές στον κύκλο εργασιών από τη μία χρονιά στην άλλη, παρά μόνο αν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι (όπως διατροφική κρίση, ή κρίση αξιοπιστίας για την ποιότητα των προϊόντων της εταιρίας κ.λπ).

Ωστόσο, ένας τέτοιος κίνδυνος είναι ανεξάρτητος από τη φάση στην οποία βρίσκεται η οικονομία μιας χώρας.

Τέλος το πόρισμα του ΣΚΕΕ επισημαίνει, ότι "το δικαίωμα που χορηγεί ο νέος νόμος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ασκείται καταχρηστικά. Οφείλουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να σταθούν με υπευθυνότητα απέναντι στην εφαρμογή του και η δυνατότητα που δίνεται μέσω αυτού να ασκηθεί με φειδώ και με γνώμονα το σφαιρικότερο συμφέρον. Μόνον έτσι θα κερδηθεί στην πράξη ο σεβασμός στη νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να εδραιωθεί στην εργασιακή συνείδηση και να καταστεί πυλώνας στήριξης της ελληνικής οικονομίας".