Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Απογραφή περιουσιακών στοιχείων δήμων

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011 όλοι οι δήμοι της χώρας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών τους στοιχείων.

Αυτό αναφέρει εγκύκλιος του Yπουργείου Εσωτερικών που έχει αποσταλεί και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με την εντολή να προωθηθεί στους δήμους για τις ενέργειές τους. Από το υπουργείο Εσωτερικών έχει συνταχθεί σχετικός οδηγός απογραφής, σκοπός του οποίου είναι η κωδικοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την διενέργεια της απογραφής έναρξης, η παροχή οδηγιών σε επί μέρους θέματα και γενικά η υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών των νέων δήμων για να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες (28/02/2011).

Ο ανωτέρω οδηγός επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που προκύπτουν από τη συνένωση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στους νέους δήμους, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα μεταβατικού χαρακτήρα, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, που επηρεάζουν άμεσα την απογραφή.
Η απογραφή αυτή αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο στάδιο που πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιήσει κάθε υπόχρεος δήμος για να εφαρμόσει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο.