Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Εναν χρόνο θα µένουν στο αρχείο οι ηλεκτρονικές µας επικοινωνίες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Σίλα Αλεξίου
Στις 5 ∆εκεµβρίου 2010, «ΤΑ ΝΕΑ» είχαν αποκαλύψει το σχετικό νοµοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις κάµερες που ετοίµαζε το υπουργείο ∆ικαιοσύνης
ΕΠΙ ∆Ω∆ΕΚΑ µήνες θα τηρούνται υποχρεωτικά από τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας – δηµοσίων και ιδιωτικών – όλα ...
τα δεδοµένα των επικοινωνιών οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, όπως προβλέπει νοµοσχέδιο του υπουργείου ∆ικαιοσύνης µε το οποίο ενσωµατώνεται στοεθνικό µας ∆ίκαιο σχετική κοινοτική Οδηγία.

Σκοπός των κοινοτικών διατάξεων είναι η δυνατότητα διακρίβωσης ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων µε τη βοήθεια των δεδοµένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που κατ’ αρχήν αφορούν µόνο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά (ηµεροµηνία, ώρα, διάρκεια, είδος επικοινωνίας) τηλεφωνικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και όχι το περιεχόµενο. Το απόρρητο της επικοινωνίας θα αίρεται µόνο µε διάταξη του ανακριτή σε περίπτωση διερεύνησης σοβαρού εγκλήµατος. Τα δεδοµένα θα τηρούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και θα καταστρέφονται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο µετά την εκπνοή του δωδεκάµηνου.

Το νέο νοµοθέτηµα καθιστά τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπεύθυνους για την υποχρεωτική διατήρηση των δεδοµένων, ώστε αν παραστεί ανάγκη να τα διαβιβάσουν στις αρµόδιες αρχές, όπως ρητά αναφέρει η Οδηγία 2006/24/ΕΚ µε γνώµονα τη βεβαιότητα ότι η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο στη µάχη κατά της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος. Με τοίδιο νοµοσχέδιο, πουκατατέθηκεχθεςτο βράδυ στη Βουλήαπό τον υπουργό ∆ικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη, επανακαθορίζονται οι όροι λειτουργίας των καµερών µε την έγκριση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπό την αίρεση ότι ο επιδιωκόµενος σκοπός που είναι η προστασία της ζωής, της δηµόσιας ασφάλειας, της ιδιοκτησίας, του περιβάλλοντος και της εθνικής άµυνας, δεν µπορεί να επιτευχθεί µε ηπιότερα µέσα. Συγκριτικά µε ό,τι ισχύει σήµερα στο πεδίο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης στους δηµόσιους χώρους, το νέο νοµοθέτηµα καταργεί τη δικαιοδοσία των εισαγγελικών αρχών επί της λειτουργίας των συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης και προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγµατος για τη ρύθµιση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας σύµφωνα µε το Σύνταγµα και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Το προεδρικό διάταγµα θα συσχετίζει τον σκοπό της εγκατάστασης µε τις αρµοδιότητες της εκάστοτε αρχής και θα θέτει συγκεκριµένα κριτήρια για την αναγκαιότητα της επιτήρησης και της επεξεργασίας των δεδοµένων.

Ειδικότερα όσον αφορά τις διαδηλώσεις, η χρήση καµερών θα πρέπει να έχει εξαιρετικό χαρακτήρα,αναλόγως δηλαδή των περιστάσεων, ενώ το προεδρικό διάταγµα θα εξειδικεύει τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ασφαλείας. Της έκδοσης του προεδρικού διατάγµατος θα προηγείται γνωµοδότηση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων, στην οποία θα γνωστοποιείται γενικότερα κάθε επεξεργασία δεδοµένων.
NEA.